Dades Generals

Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0378 

Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

Coordinació del programa de doctorat

Dra. Ester Desfilis Barceló
Edifici Biomedicina I (IRBLleida, Universitat de Lleida)
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80
E-25198 Lleida
Tel. 973 702 413

Contacte administratiu

Escola de Doctorat

Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 70 20 43
escoladoctorat@.udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinadora:

  • Dra. Ester Desfiis Barceló

3 membres:

  • Dra. Marta Llovera Tomas
  • Dr. Joan Blanco Blanco
  • Dra. Sílvia Bielsa

1 investigador/a en formació:

  • Lara Nogueras
  Competències

Básiques

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3. Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1. Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.
2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
3. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
4. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
5. Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
6. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

  Activitats Formatives

  Línies de Recerca