Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0402

Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinadora:

3 membres:

 • Dra. Marta Llovera Tomas
 • Dr. Joan Blanco Blanco
 • Dra. Sílvia Bielsa Martín

1 investigador/a en formació:

 • Sr. Pol Sisó Camarasa

 

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 46 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


1) Ingrés sense complements de formació:

Haver realitzat un grau/llicenciatura en disciplines relacionades amb les Ciències de la Vida, incloent: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Psicologia, etc.

A més, haver cursat un Màster universitari en una disciplina de l'àmbit de la Salut, incloent algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster universitari en Ciències de la Infermeria
 • Màster universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut
 • Màster universitari en Recerca Clínica en Medicina
 • Màster universitari en Educació per a la Salut
 • Master universitari en Recerca en salut

Com a alternativa al Màster, es pot accedir al Doctorat en Salut sense necessitat de complements de formació en els següents casos:

 • Si s'han superat almenys dos cursos d'especialització sanitària (MIR, BIR, PIR, etc.)
 • Si s'ha obtingut la Suficiència Investigadora o el Diploma d'Estudis Avançats (D.E.A.) a través de programes anteriors de doctorat en Salut o àmbits relacionats amb la Salut (com a Biomedicina, Biotecnologia, Neurociència, etc.).

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres graus, llicenciatures i màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic, com s'indica a continuació.

2) Altres ingressos que poden requerir complements de formació:

 1. En el cas d'estudiants que accedeixen amb un grau en l'àmbit de la Salut de 300 ECTS (per exemple, graduats en Medicina), si aquest no inclou un període de formació en recerca d'almenys 60 ECTS comparable al del Màster, serà necessari realitzar complements de formació (especificats en l'apartat 3.4).
 2. En cas que l'alumne/a faig realitzat un Grau o Llicenciatura fora de l'àmbit de la salut (per exemple, Química), encara que després hagi realitzat un Màster en l'àmbit de Salut (Biotecnologia, Biomedicina, etc.), la Comissió valorarà si ha de realitzar complements de formació. Això també succeirà si l'accés es realitza a través d'un Màster que no sigui de l'àmbit de la Salut.

La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar que complement(s) de formació es requereix en cadascun. Els complements podran ser cursos específics dels Màsters en Salut que es realitzen en la Universitat de Lleida. També podran ser cursos de Màsters oficials oferts per altres Institucions, que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

3) Accés amb titulació universitària estrangera: Els estudiants amb títol estranger sense homologar requeriran per a la plena validesa de la seva matrícula una resolució d'equivalència atorgada pel Rector, després d'escoltar la valoració de la Comissió Acadèmica del Doctorat. L'equivalència haurà de sol·licitar-se dins del termini establert per la Universitat aquest termini serà previ al de preinscripció al Doctorat), tal com s'especifica a dalt. Una vegada sol·licitada l'equivalència, es podrà realitzar la preinscripció (o sol·licitud d'admissió) al doctorat. En aquests casos, si la Comissió Acadèmica considera que es donen les condicions, l'admissió al doctorat serà condicional a aprovació de l'equivalència d'estudis per part del rector.

 

Criteris de selecció


La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció dels alumnes. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts).
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts).
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premi fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar quals d'ells necessiten un complement(s) de formació. Els complements podran ser cursos específics dels següents Masters en Salut que es realitzen en la Universitat de Lleida:

 • Màster universitari en Ciències de la Infermeria
 • Màster universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut
 • Màster universitari en Recerca Clínica en Medicina
 • Màster universitari en Educació per a la Salut
 • Master universitari en Recerca en Salut

També podran ser cursos de Masters oficials oferts per altres Institucions, que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

  Activitats Formatives

Núm. hores: 30

Tipologia: Formació teòrica i científica.

Contingut: Cursos de formació transversal per a científics en formació.

Es tracta de cursos de formació transversals de diferents temàtiques com la redacció d'articles científics, presentació de resultats, lideratge, transferència o altres temes transversals a totes les ciències. Es pot complir amb els programes de seminaris de recerca dels doctorands, desenvolupats a nivell del Grup, del Centre, i/o en Jornades especials per a doctorands a nivell Regional o Estatal.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: Cada any es planificaran i impartiran 2-3 activitats de 10-20 hores sobre els temes descrits a dalt, que es faran durant l'any acadèmic. Això permetrà als Investigadors en Formació complir amb els requisits mínims anuals de l'activitat. A més, durant el curs es farà cada divendres una sessió de presentació de projectes i resultats per investigadors en formació que també contribuirà a augmentar l'oferta formativa per als Investigadors en Formació. Sota la supervisió del director, el doctorand haurà de presentar el seu treball de recerca en aquesta mena de seminaris almenys una vegada cada curs o cada dos cursos.

Competències: Tot això li servirà per a adquirir les competències:

 • CB11 (Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest àrea)
 • CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees).

Recursos humans i materials: Els recursos humans necessaris a aquesta activitat són els Professors de la UdL que impartiran la formació. A més, cas a cas s'utilitzarà també personal dels instituts de recerca i/o formació afins a la Universitat de Lleida, com el IRBLleida, l'ICE, AGROTECNIO o INSPIRIS. Els recursos materials de totes aquestes institucions estaran disponibles per a aquestes activitats de formació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat no requereix necessàriament mobilitat.

No obstant això, és possible que els cursos de formació transversal es duguin a terme en altres centres. Per això, es reconeixeran les activitats realitzades i controlades en altres Institucions d'Ensenyament Superior o de Recerca reconegudes.

Núm. hores: 60

Tipologia: Formació especialitzada, aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental

Contingut: Es tracta de seminaris de recerca bàsica i/o clínica impartits per especialistes en diferents subdisciplines de la Salut que acudeixin al Centre, sent especialment rellevants les relacionades amb la línia de recerca que desenvolupi el doctorand. Normalment hi ha un seminari d'aquest estil cada setmana, la qual cosa vindria a suposar entre 35 i 40 a l'any. Per recomanació del tutor, director i/o Comissió Acadèmica, el doctorand/a deure llegir abans del seminari un article (de revisió i/o més específic) sobre el tema, i animar-se a plantejar preguntes després del seminari.

El doctorand/a haurà d'assistir a un mínim de 20 seminaris a l'any, i per a cadascun és recomanable que llegeixi almenys un article per a entendre millor i aprofundir més en el tema.

Per recomanació del tutor o director, aquesta activitat pot ser realitzada total- o parcialment a través de l'assistència a algun curs, congrés o simposi especialitzat en alguna subdisciplina de l'àmbit de la salut, sempre que tingui la qualitat científica adequada.

El doctorand/a haurà de reflectir en el DONEU els diferents seminaris als que ha assistit, i fer un resum d'algun seleccionat que li hagi resultat més interessant i rellevant per al seu propi treball. En aquest cas, haurà de presentar un certificat d'assistència al curs, així com el programa on quedi reflectida la planificació temporal de les diferents xerrades i els professors del curs.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: En general s'organitza un seminari setmanal, que són planificats al principi de cada curs acadèmic (1 de setembre a 31 de juliol). Si el doctorand/a assisteix a un seminari cada dues setmanes, haurà complert amb el mínim de 20 per any. A més, es recomana la participació en almenys una jornada regional, nacional o internacional a l'any, a partir del segon any.

Competències: Tot això li servirà per a adquirir les competències:

 • CB11 (Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest àrea)
 • CB12 ( Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació)
 • CB13 (Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original)
 • CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes)
 • CB15 (Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general)
 • CB16 (Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic ...).

Recursos humans i materials: Els recursos humans necessaris a aquesta activitat són els Professors de la UdL, dels instituts de recerca i/o formació afins a la Universitat de Lleida, com el IRBLleida, l'ICE, AGROTECNIO o INSPIRIS, i els seus col·laboradors externs que impartiran la formació. Els recursos materials de totes aquestes institucions estaran disponibles per a aquestes activitats de formació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorant

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades. Suposarà una experiència formativa, tant d'aprenentatge com respecte a l'exercici d'intercanvi de coneixement i experiències amb altres investigadors en formació i experimentats.

Núm. hores: 80

Tipologia: Formació en comunicació de resultats científics.

Contingut: Mitjançant aquesta activitat, el doctorand aprendrà a desenvolupar i presentar els resultats d'un treball de recerca, i a defensar-los de manera crítica davant la comunitat científica.

Per a poder desenvolupar aquesta activitat, el doctorand/a, baix supervisió del seu director, haurà d'aprendre la metodologia de treball, obtenir suficients resultats del seu treball de recerca, haurà d'analitzar-los de manera crítica i havent llegit les publicacions sobre el tema, haurà d'escriure un resum i preparar la presentació. El resum presentat haurà de quedar inclòs en el DONEU, així com la informació del congrés al qual s'assisteix.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: Almenys una comunicació presentada a meitat del doctorat, i un total de dos en finalitzar.

Competències: Tot això li servirà per a adquirir les competències:

 • CB11 (Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest àrea)
 • CB12 ( Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació)
 • CB13 (Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original)
 • CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes)
 • CB15 (Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general)
 • CB16 (Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic ...).

Recursos humans i materials: Per a l'assistència al congrés, el doctorand/a pot sol·licitar una bossa de viatge que ofereix la Institució o el Ministeri d'Educació a investigadors en formació, o bé beneficiar-se del finançament per a recerca i formació d'investigadors del seu director de Tesi.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades.

Núm. hores: 300

Tipologia: Formació teòrica i científica

Contingut: Abans de finalitzar la Tesi (normalment a partir del segon any de Tesi per a doctorands a temps complet), baix supervisió del director, el doctorand haurà de preparar almenys un article de recerca amb els resultats del seu treball, per a publicació preferentment en una revista indexada de qualitat (del JCR, SCIMAGO, SCielo o SCOPUS). L'article haurà d'estar acceptat oficialment per la revista per a poder finalitzar la Tesi.

Sota supervisió del director, el doctorand/a haurà d'obtenir els resultats (el que a vegades pot portar bastant temps, i pot implicar redissenyar alguns experiments o incloure nous), llegir articles relacionats amb la temàtica específica del seu treball per a estar al dia, analitzar les dades obtingudes, i preparar el treball per a publicació (preparar les figures i escriure el text). Una vegada enviat a la revista, el doctorand haurà d'incloure un resum en el DONEU (incloent dades de la revista, rellevància en el camp, etc.), i haurà d'afegir nous informes sobre l'estat de l'article sotmès fins a ser acceptat oficialment.

Atesa l'especificitat dels professionals de salut i seguint el mateix criteri que la ANECA i l'AQU en l'avaluació de sexennis de recerca, també es consideraran patents amb explotació comercial, coordinació d'assajos clínics, i altres activitats definides en els criteris de les agències de qualitat com a equivalents a un article científic de qualitat.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Semipresencial

Planificació temporal: L'investigador en formació no podrà defensar la seva tesi sense haver conclòs aquesta activitat. L'articulo haurà d'estar oficialment acceptat, i la patent o assaig clínic oficialment registrats.

Competències: Tot això li servirà per a adquirir les competències:

 • CB12 ( Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació)
 • CB13 (Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original)CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes)
 • CB15 (Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general).

Recursos humans i materials: Aquesta activitat requereix la implicació del doctorand i dels seus directors per a l'obtenció de dades, l'anàlisi dels resultats i la redacció del treball. El centre disposa d'ordinadors que poden ser utilitzats per a aquesta activitat i la biblioteca de la UdL disposa de subscripcions a la majoria de les revistes científiques del camp de la Salut.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el doctorand haurà d'incloure un resum del document en el DONEU (incloent dades de la revista, rellevància en el camp, etc.), i haurà d'afegir nous informes sobre l'estat de l'article sotmès fins a ser acceptat oficialment. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Núm. hores: 40

Tipologia: Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental

Contingut: Es tracta de realitzar una estada en un altre centre de recerca per a aprendre una tècnica o realitzar part d'una recerca relacionada amb el tema de Tesi. Les estades fora dels estudiants es poden programar fàcilment gràcies a l'àmplia xarxa de contactes i col·laboracions nacionals i internacionals dels grups de recerca que desenvolupen el programa de doctorat. L'elecció del centre i el treball concret a realitzar seran proposats pel director de la Tesi, perquè ha de guardar coherència amb el treball de Tesi del doctorand/a.

El doctorand/a haurà de realitzar l'estada amb aprofitament, la qual cosa li servirà tant a nivell tècnic, com per a ampliar la seva ment en veure altres maneres de treballar i altres enfocaments científics. Després de tornar, l'alumne/a deure realitzar un resum sobre el que s'ha après durant l'estada, sobre els resultats obtinguts i com aquests encaixen dins de la temàtica de la Tesi.

Tot això ha de quedar inclòs en el DONEU.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: A realitzar preferentment durant el segon o tercer any de Tesi (pot ser mes tarda en cas d'alumnes a temps parcial).

Competències: Aquesta activitat servirà per a adquirir les competències:

 • CB11 (Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest àrea)
 • CB12 ( Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació)
 • CB13 (Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original)
 • CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes)
 • CB15 (Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general).

Recursos humans i materials: El doctorand/a pot sol·licitar una ajuda (Bossa de Viatge per a Estades Curtes) que ofereix la Institució o el Ministeri d'Educació a doctorands de tercer cicle, o bé beneficiar-se del finançament per a recerca i formació d'investigadors del seu director de Tesi.

Igual que en el cas dels doctorands a temps complet, el doctorand/a a temps parcial pot sol·licitar una ajuda (Bossa de Viatge per a Estades Curtes) que ofereix la Institució o el Ministeri d'Educació a investigadors en formació, o bé beneficiar-se del finançament per a recerca i formació d'investigadors del seu director de Tesi.

Addicionalment i depenent del pressupost disponible i de les necessitats dels investigadors en formació, el programa proporcionarà ajudes competitives als seus investigadors en formació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

  Línies de Recerca
Eleccions de la representació dels doctorands a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut - 2020

Formulari de presentació de candidatures a través de la Seu Electrònica de la UdL

   Darrera modificació: