Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0481

Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinador:

 • Dr. Francesc Solsona Tehas

3 membres:

 • Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra
 • Dr. Jaume Giné Mesa
 • Dr. Carlos Ansotegui Gil

 

 

1 investigador/a en formació:

 • Sr. José Miguel Maldonado Jiménez

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 10 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


1) Ingrés sense complements de formació:

Haver realitzat un grau/llicenciatura en disciplines relacionades amb la Enginyeria o les Tecnologíes de la Informació.

A més, haver cursat un Màster universitari en una disciplina de l'àmbit d'Enginyeria i Tecnologíes de la Informació, incloent algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster universitari en Enginyeria Industrial
 • Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Com a alternativa al Màster, es pot accedir al Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, sense necessitat de complements de formació, en els següents casos:

 • Si s'ha obtingut la Suficiència Investigadora
 • Si s'ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) en programes d'àmbit similar però de normatives anteriors.

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres graus, llicenciatures i màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic, com s'indica a continuació.

2) Altres ingressos que poden requerir complements de formació:

En cas que l'alumne/a faig realitzat un Grau o Llicenciatura fora de l'àmbit de l'Enginyeria i Tecnologies de la Informació, encara que després hagi realitzat un Màster en aquests àmbits, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat valorarà si ha de realitzar complements de formació. Això també succeirà si l'accés es realitza a través d'un Màster que no sigui de l'àmbit indicat.

La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar quin(s) complement(s) de formació es requereix en cadascun. Els complements podran ser cursos específics dels Màsters en Enginyeria i Tecnologies de la Informació que es realitzen en la Universitat de Lleida. També podran ser cursos de Màsters oficials oferts per altres Institucions, que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

 

Criteris de selecció


La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció dels alumnes. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts).
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts).
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premi fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

  Activitats Formatives

 Núm. hores: 60

Tipologia: Els seminaris poden ser de les tres tipologies:

 • Formació teòrica i científica,
 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.) i
 • Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental.

Contingut: Participació en el seminari organitzat pel grup de recerca. Es discuteixen els problemes oberts en els quals s'està treballant i s'analitzen nous treballs de recerca que s'han publicat recentment.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Presencial.

Planificació temporal: S'organitzen dues sessions al mes de quatre hores cadascuna. Els investigadors en formació a temps complet poden realitzar aquesta formació durant els tres primers anys de durada del doctorat i els primers cinc en el cas dels doctorands matriculats a temps parcial.

Competències: El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles:

 • CB11Comprensión sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA02 Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • CA04. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

Recursos humans i materials: Normalment solen impartir-se els cursos en aules específiques de la EPS. El professorat sol ser dels grups de recerca adscrits al programa de doctorat bé estan realitzant alguna estada de recerca. Les despeses solen ser de tipus logístic.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: No existeix mobilitat per a aquesta activitat.

Núm. hores: 360

Tipologia: formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental.

Contingut: Cerca i anàlisi d'articles en revistes específiques del camp de recerca. Es fa una cerca de publicacions que tractin els problemes que s'estan abordant i s'estudien la noves tècniques i resultats que presenten.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Virtual

Planificació temporal: Cada setmana es dediquen 12 hores a la cerca i estudi de publicacions de l'àmbit de treball.
Els investigadors en formació a temps complet poden realitzar aquesta formació durant els tres primers anys de durada del doctorat i els cinc primers en el cas dels doctorands matriculats a temps parcial.

Competències: El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles:

 • CB11Comprensión sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA01. Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

Recursos humans i materials: Tutors i directors de Tesis. Subscripcions a revistes i/o editorials.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic.

A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: No existeix mobilitat per a aquesta activitat.

Núm. hores: 140

Tipologia: formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental.

Contingut:

 • Presentació d'una ponència en un congrés.
 • Preparar l'estructura i contingut de la presentació, juntament amb les conclusions obtingudes. Al final es farà un assaig de l'exposició amb el tutor o director de la tesi.

Caràcter:Optativa

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: 40 hores per a preparar el text de la presentació i 20 hores per a preparar l'exposició. Els investigadors en formació a temps complet poden realitzar aquesta formació durant els tres primers anys de durada del doctorat i els cinc primers en el cas dels doctorands matriculats a temps parcial.

Competències: El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Recursos humans i materials: Tutors i directors de Tesis. Despeses de viatges i dietes.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat (80 hores): Desplaçament al lloc de realització del congrés.

Núm. hores: 160

Tipologia: formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).

Contingut: Preparació d'un article per a publicar en una revista de reconegut prestigi. Es fa una cerca de publicacions que tractin els problemes que s'estan abordant i s'estudien la noves tècniques i resultats que presenten.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Semipresencial

Planificació temporal: Cada setmana es dediquen 12 hores a la cerca i estudi de publicacions de l'àmbit de treball. No existeixen diferències d'avaluació per al cas dels doctorands a temps complet o a temps parcial.

Competències: El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles:

 • CB11Comprensión sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA01. Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

Recursos humans i materials: Tutors i directors de Tesis.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: No existeix mobilitat per a aquesta activitat.

  Línies de Recerca

Durant l'any 2020 no hi ha hagut cap procés electoral a la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat

   Darrera modificació: