Dades Generals

Coordinació del programa de doctorat

Dr. José Luis Gallizo Larraz
gallizo@aegern.udl.cat
Facultat de Dret i Economia 
Campus de Cappont 
C. Jaume II, 73 
25001 Lleida 
Tel. 973 703 344

Contacte administratiu

Escola de Doctorat

Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 70 20 43
escoladoctorat@.udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinadora:

 • Dr. José Luis Gallizo Larraz

3 membres:

 • Dr. Antonio Blanc Altermir
 • Dra. M. José Puyalto Franco
 • Dr. Carolina Villacampa Estiarte

1 investigador/a en formació:

 • Cristina Argelich Comelles
  Competències

Básiques

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

3. Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

4. Capacidad de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1. Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

3. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

4. Traballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

5. Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

6. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

Altres competències

1. Realitzar una contribució a través d'una recerca original que ampliï les fronteres del coneixement del Dret i Administració d'Empreses desenvolupant un corpus substancial, del qual tot o part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.

  Activitats Formatives

La durada prevista d'aquestes activitats és de 30 hores, repartides en 10 sessions.

Activitat formativa de caràcter específic per al programa.

Activitats formatives de caràcter transversal.

  Línies de Recerca

Línia d'investigació d'administració d'empreses i informació financera.

Entre els requisits d'accés al doctorat, l'etapa formativa d'aquesta línia es pot obtenir amb el títol oficial de MàsterUniversitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, acreditat per l'Agència Nacional d'Educació de la Qualitat iAcreditació (ANECA) i homologat per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC)CAC)

 • Dr. José Luis Gallizo Larraz
 • Dr. Montserrat Viladric Grau
 • Dr. Xavier Ruiz del Portal Bravo
 • Dr. Eduard Cristobal Fransi
 • Dra. Estela Mariné Roig
 • Dra. Berta Ferrer Rosell
 • Dr. Antoni Colom Gorgues
 • Dr. Ramón Saladrigues Solé
 • Dr. Pere Mir Artigues
 • Dra. Ana María Vendrell Vilanova
 • Dr. Jordi Moreno Gené

DESCRIPCIÓ

Consistirà en aprofundir en l'estudi de l'eficiència, en costos i beneficis de les empreses a partir d'informació financera de les mateixes, amb especial èmfasi en empreses familiars. Així mateix, tractarà de contribuir a la clarificació de la relació existent entre el creixement econòmic, gestió sostenible, comportament cooperatiu i l'escassetat de recursos naturals En particular, es dedicarà a l'estudi de la influència exercida pel procés d'integració europea sobre l'acompliment i l'eficiència bancària en països de l'Europa Central i de l'Est recentment integrats a la UE, així com l'anàlisi de l'efecte exercitper les seves regulacions i sistemes de supervisió bancaris. D'altra banda, interessarà analitzar la idoneïtat delsmecanismes actuals de gestió de recursos naturals per avaluar les possibilitats de millora dels mateixos.

Línia d'investigació: Dret Internacional Públic, Relacions Internacionals i Dret de la Unió Europea

Dr. Antonio Blanc Altemir

Dr. Héctor Silveira Gorski

Dra. Eimys Ortiz Hernandez

DESCRIPCIÓ

L'objectiu d'aquesta línia és la investigació tant en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, com a dret de la Unió Europea. A tal efecte i en funció dels projectes competitius que l'emparen, es proposen com a temes prioritaris de la mateixa, i pel que fa al DIP i RI, les qüestions relatives a la reforma del sistema de les Nacions Unides i de la governança mundial , el que inclou a més de la pròpia Organització, els organismes especialitzats com l'FMI, entre d'altres, així com la protecció internacional dels drets humans. Pel que fa al dret de la UE, es proposen com a temes prioritaris el relatiu a les relacions exteriors de la UE, en particular amb la Mediterrània, amb els BRICS i amb Amèrica Llatina, així com el de la seguretat energètica de la UE.

Línia d'investigació en Sistema de Justícia Penal i victimologia

Dr. José María Tamarit Sumalla

Dr. Ramon García Albero

Dra. Carolina Villacampa Estiarte

Dra. Mercedes Serrano Masip

DESCRIPCIÓ

El principal objectiu d'aquesta línia d'investigació està constituït per l'aprofundiment en l'estudi de les diferents disciplines jurídic-criminològiques integrades en funcionament del sistema de justícia penal, així com la victimologia. La convergència de disciplines científiques el principal focus d'atenció se centra en l'anàlisi dels diferents components, tant ontològics com normatius, que conflueixen en desenvolupament del sistema de justícia penal justifica el disseny d'una línia de recerca transversal, no únicament centrada en l'anàlisi dels aspectes jurídics confluents en ell, sinó també orientada a l'estudi dels aspectes criminològics i victimològics que convergeixen en aquest. Aspectes com l'harmonització europea en matèria penal, substantiva i processal, després de la creació del tercer pilar i, sobretot, després de l'entrada en vigor del tractat de Lisboa, representen una clara tendència de futur en l'anàlisi s'ha d'incidir. En aquest context harmonitzador de legislacions europees, qüestions com l'anàlisi comparada del dret penal substantiu, sobretot en processos de criminalització contemporanis, i del dret processal penal constitueixen objectius específics. Al costat d'això, grans processos de reforma legislativa interns empresos al nostre país, com les recents reformes del Codi penal de 2010, o les projectades, com l'Avantprojecte de reforma del Codi penal de 2012, o l'anunciat avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal, també han de ser detalladament analitzats. A la transnacionalitat de la normativa repressora de conductes, li segueix la de la normativa protectora de les víctimes. En aquest sentit, la Unió Europea ha adoptat de manera especialment acusada en el darrer bienni un paper molt destacat, tant mitjançant l'aprovació de la Directiva protectora de les víctimes a l'octubre de 2012, com mitjançant el disseny d'estatuts específics protectors de les víctimes de la tracta de persones i de la pornografia i l'explotació sexual dels menors en 2011 mitjançant les directives específiques, els detalls seran objecte d'investigació en aquesta línia, el mateix que la projectada transposició d'aquesta normativa al nostre dret intern. Finalment, la transnacionalitat normativa constitueix un reflex tant de la trasnacionalidad de la criminalitat com dels processos de victimització, ambdues qüestions, el mateix que altres característiques que singularitzen la criminalitat contemporània, i el seu revers, els processos de victimització, constitueixen objectiu d'estudi amb ocupació de metodologia empírica-quantitativa i qualitativa-en aquesta línia d'investigació.

Dret civil i dret administratiu

Dr. Juan Pemán Gavín

Dr. Antoni Vaquer Aloy

Dr. Antonio Ezquerra Huerva

Dr. César Cierco Seira

Dr. Mercè Castillo Solsona

Dra. María José Puyalto Franco

Dra. Paloma de Barrón Arniches

Dr. Josep Maria Fontanellas Morell

Dr. Jaume Ribalta Haro

DESCRIPCIÓ

L'objectiu d'aquesta línia d'investigació és la investigació en dret civil i dret administratiu. Es proposa l'estudi de la influència del dret europeu primari i secundari en el dret civil espanyol i en el dret civil català. La proposta de Reglament sobre un dret europeu comú de la compravenda, la Directiva sobre drets dels consumidors, i els reglaments en matèria de competència civil internacional (Brussel · les, I, II, III, successions) exerceixen una influència notable en el dret civil vigent . Es proposa, també, aprofundir en l'impacte dels canvis en les formes i maneres d'obrar de l'Administració sobre el procediment administratiu en l'estudi, així com en el coneixement de dos sectors d'extraordinària puixança en els nostres dies però d'parca contribució dogmàtica: la salut pública i els drets socials. En l'àmbit de la salut pública esperen temes els principis bàsics d'intervenció per raons de salut pública, les mesures en casos de greu perill per a la població i els nous sistemes organitzatius de vigilància sanitària. Pel que fa als serveis socials, són àmbits a tractar els relatius als drets i deures dels usuaris dels serveis socials, les qüestions que sorgeixen al voltant dels models de gestió socials, amb particular interès quant a la posició de els actors privats, així com els diferents grups de població que són objecte d'atenció singular per part del legislador .. Fórmules de simplificació administrativa impulsades per la demanda d'eficiència. Incidència de l'e-Administració. Processos d'europeïtzació i de globalització i el seu efecte reflex en la tramitació dels expedients administratius. Externalització dels serveis i gestió procedimental. Puixança de nous drets i necessitat d'acoblament amb les estructures procedimentals clàssiques.