Dades Generals

Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0378

Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

Coordinació del programa de doctorat

Dra. Ana María Pelacho Aja
pelacho@hbj.udl.cat
ETS d’Enginyeria Agrària 
Av. Rovira Roure, 191 
E-25198 Lleida 
Tel. 973 70 25 65

Contacte administratiu

Escola de Doctorat

Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 70 20 43
escoladoctorat@.udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinadora:

  • Dra. Ana María Pelacho Aja

3 membres:

  • Dr. Joaquim Balcells Terés
  • Dra. María Luisa López Fructuoso
  • Dra. Roxana Savin Parisier

1 investigador/a en formació:

  • Alexis Marsol Vall

 

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

Altres competències

- Comprensió sistemàtica dels principis, fonaments i aplicacions de la recerca en Ciència i Tecnologia Agroalimentària

- Capacitat de comprendre i produir textos científics en l'idioma majoritari de difusió del coneixement específic de la temàtica pròpia de la Tesi Doctoral.

- Capacitat de relacionar i integrar informació i resultats de sistemes externs a la temàtica específica del doctorand en la seva investigació doctoral.

- Capacitat d'identificar àmbits externs a la recerca específica que realitza el doctorand en què el coneixement produït pugui resultar d'utilitat per al desenvolupament de la Tesi Doctoral.

- Capacitat d'aplicar els resultats de l'àmbit propi de desenvolupament de la Tesi Doctoral en contextos socioeconòmics amplis.

  Activitats Formatives

  Línies de Recerca