COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinador:

 • Dr. Manuel Portero Otín

3 membres:

 • Dra. Marta Castañer Balcells
 • Dr. Pere Lavega Burgués
 • Dr. Antoni Planas Anzano

 

 

1 investigador/a en formació:

 • Sr. Rafel Cirer Sastre

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 10 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


1) Ingreso sensen complements de formació:

Haver realitzat un grau/llicenciatura en disciplines relacionades amb les Cièncias de l'Activitat Física i l'Esport.

A més, haver cursat un Màster Universitari en una disciplina de l'àmbit de l'Activitat Física i l'Esport,  incloent algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster universitari en Director Esportiu
 • Màster universitari en Dret Esportiu
 • Màster universitari en Gestió Esportiva

Com a alternativa al Màster, es pot accedir al Doctorat en Màstero en Activitat Física i l'Esport sense necessitat de complements de formació, en los següents casos:

 • Si s'ha obtingut la Suficiència Investigadora
 • Si s'ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) a través de program d'àmbits relacionats amb l'Activitat Física i l'Esport.

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres graus, llicenciatures i màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic, com s'indica a continuació.

2) Altres ingressos que poden requerir complements de formació:

En cas que l'alumne/a faig realitzat un Grau o Llicenciatura fora de l'àmbit d'Activitat Física i Esport encara que després hagi realitzat un Màster en l'àmbit d'Activitat Física i Esport, la Comissió valorarà si ha de realitzar complements de formació. Això també succeirà si l'accés es realitza a través d'un Màster que no sigui de l'àmbit de l'Activitat Física i Esport.

La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar quin complement/s de formació es requereix/n en cadascun. Els complements podran ser cursos específics dels Màsters en Activitat Física i Esport que es realitzen en la Universitat de Lleida. També podran ser cursos de Màsters Universitaris oferts per altres Institucions que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

 

Criteris de selecció


Els criteris d'admissió, una vegada confirmats els requisits que per llei han de complir-se, són a penes existents. Aquesta actitud pretén precisament poder donar accés a persones provinents de diferents perfils de màsters universitaris. Serà a l'hora de realitzar totes les activitats formatives quan realment buscarem confirmar la consecució de les diferents competències d'aquests estudis per part de l'alumnat. És a dir, en el cas que comptem amb places disponibles, els criteris d'accés seran els exigits per llei i, de cara a donar per finalitzat l'accés, haurem d'assegurar que les competències hagin estat desenvolupades per tots, amb independència de la procedència.

La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció de l'alumnat. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts)
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts)
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premio fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

En el següent document trobareu quines son i com s'estructuren les activitats formatives dels estudiants de doctorat:

Activitats formatives de doctorat

- Estudis observacionals en esport
- Estudis observacionals en motricitat i dansa.
- Habilitats comunicatives i d'intervenció en educació física.

 • Dra. Marta Castañer Balcells
 • Dr. Oleguer Camerino Foguet
 • Dra. Carlota Torrents Martín
 • Dra. María Teresa Anguera Argilaga (Universidad de Barcelona)
 • Dr. Cristofol Salas Santandreu

El Laboratori d'Observació de la Motricitat (http://lom.observesport.com/), de l'INEFC de la Universitat de Lleida, se centra en l'aplicació de mètodes d'investigació tant d'Observació sistematitzades com de Dissenys Mixed Methods aplicats a l'Esport, la Motricitat, l'Activitat Física i la Dansa així com en la intervenció docent en el camp de l'Educació Física. S'han dissenyat programaris de categorització automatitzada que permeten la transformació de dades en diversos programes d'anàlisi existents com SAS, SPSS, SDIS-GSEQ, THEME. S'utilitzen programes específics per obtenir tant patrons temporals (T-patterns) com seqüencials de conductes observables. També s'apliquen diversos dissenys Mixed Method d'anàlisi integrada de dades quantitatives i qualitatives.

El grup està vinculat als projectes d'investigació liderats per Dra. M. Teresa Anguera (UB) següents: el projecte consolidat i finançat per l'AGAUR [referència 2009 SGR829]: Grup de Recerca i Innovació en Dissenys (GRID) de la UB i vinculat a la UdL, el projecte I+D del Ministeri d’Economia i Competitivitat [referència DEP2012-32124]: Observació de la interacció en esport i activitat física: Avenços tècnics i metodològics en registres automatitzats qualitatius-quantitatius.

- Jocs Esportius, emocions i benestar
- Jocs Esportius i cultura juvenil
- Jocs Esportius, educació, conflictes i diversitat cultural
- Jocs Esportius i conductes motrius en la competició

 • Dr. Pere Lavega Burgués
 • Dr. Carles Feixa Pàmpols
 • Dr. Fidel Molina Luque
 • Dr. Antoni Planas Anzano
 • Dra. Eloisa Lorente Catalán
 • Dr. Unai Sáez de Ocáriz Granja

El contingut d'aquesta línia dirigeix l'atenció cap a l'estudi de les pràctiques motrius en general, i dels jocs i esports en particular en diferents contextos:

Un primer àmbit investiga la incidència de les diferents famílies de jocs esportius en el benestar emocional, considerant també la perspectiva de gènere.

Un segon àmbit estudiades d'un punt de vista etnomotor (antropològic i a partir de la teoria de l'acció motriu) la relació entre els jocs i les cultures juvenils.

El tercer àmbit investiga l'aplicació del joc esportiu en el context educatiu, dirigit a dos camps d'aplicació: els conflictes i la diversitat cultural.

L'últim àmbit pretén investigar les conductes motrius d'esportistes en diferents tipus d'esports i competicions.

- Dret en l'esport
- Gestió en l'esport

 • Dr. Andreu Camps Povill
 • Dr. Iñaki Agirreazkuenaga (Universidad País Vasco)
 • Dr. Miguel García Conlledo (Universidad de León)
 • Dr. Ramón Terol Gómez (Universidad de Alicante)
 • Dr. José Luis Carretero Lestón (Universidad de Málaga)
 • Dra. Estela Inés Farías Torbidoni
 • Dr. Vicente Javaloyes Sanchís

Dins la línia d'investigació enfocada a la gestió esportiva i al dret de l'esport, desenvolupem aquest conjunt d'investigacions que des d'una òptica social analitzen els fenòmens de l'organització de l'esport en els contextos de les administracions públiques, de les entitats associatives i de les entitats comercials que fomenten i gestionen les activitats esportives i les instal·lacions esportives.

La incidència normativa en els aspectes organitzatius, de disciplina esportiva, de dopatge i de l'esport professional, tant en el context autonòmic, com nacional i internacional, són el principal focus d'estudi d'aquesta línia d'investigació.

- Resposta d'inflamació i estrès oxidatiu en la resposta a l'exercici físic
- Activitat física i salut; programes de promoció i intervenció
- Valoració de l'adaptació biològica a l'esforç i de la condició física
- Cinesiologia
- Lesió esportiva i reeducació funcional

 • Manuel Portero Otín
 • Antoni Planas Anzano
 • Assumpta Ensenyat Solé
 • David Carreras Villanova
 • Francisco Corbí Soler
 • Joan Prat Corominas
 • Joaquín Reverter Masià
 • Miriam Guerra (Universitat Blanquerna)
 • Rosa Angulo (INEFC– Universitat de Barcelona)
 • Rosa Rodríguez Arregi
 • Xavier Peirau Terés

Aquesta línia d'investigació va encaminada a la caracterització, des d'una vessant holística, els efectes de l'activitat física sobre la salut. Inclou avaluació des d'una perspectiva molecular (resposta inflamatòria, adaptació biològica, estrès oxidatiu), fisiològica (kinesiologia) de la resposta a l'activitat física. Això emfatitza encaminant els seus efectes positius sobre la salut, amb eines poblacionals, i amb aspectes de personalització de la resposta a l'alteració funcional (lesió esportiva). 

Per altra banda, el grup també busca dissenyar programes d'activitat fisicoesportiva que facilitin la iniciació i el manteniment o l'adherència a aquests amb la finalitat que les persones puguin arribar a assolir els efectes saludables derivades d'una pràctica física habitual. La possibilitat de comptar amb experts en cadascun dels àmbits, conjuntament amb els equipaments de laboratori punters, configura una oportunitat única per a l'estudi, des d'una perspectiva bioquímica, fisiològica i fisiopatològica, de l'activitat física i els seus efectes en la salut humana.

Durant l'any 2020 no hi ha hagut cap procés electoral a la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat

   Darrera modificació: