COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinador:

 • Dr. Manuel Portero Otín

3 membres:

 • Dra. Marta Castañer Balcells
 • Dr. Pere Lavega Burgués
 • Dr. Antoni Planas Anzano

 

 

1 investigador/a en formació:

 • Sr. Rafel Cirer Sastre

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 10 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


1) Ingreso sensen complements de formació:

Haver realitzat un grau/llicenciatura en disciplines relacionades amb les Cièncias de l'Activitat Física i l'Esport.

A més, haver cursat un Màster Universitari en una disciplina de l'àmbit de l'Activitat Física i l'Esport,  incloent algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster universitari en Director Esportiu
 • Màster universitari en Dret Esportiu
 • Màster universitari en Gestió Esportiva

Com a alternativa al Màster, es pot accedir al Doctorat en Màstero en Activitat Física i l'Esport sense necessitat de complements de formació, en los següents casos:

 • Si s'ha obtingut la Suficiència Investigadora
 • Si s'ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) a través de program d'àmbits relacionats amb l'Activitat Física i l'Esport.

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres graus, llicenciatures i màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic, com s'indica a continuació.

2) Altres ingressos que poden requerir complements de formació:

En cas que l'alumne/a faig realitzat un Grau o Llicenciatura fora de l'àmbit d'Activitat Física i Esport encara que després hagi realitzat un Màster en l'àmbit d'Activitat Física i Esport, la Comissió valorarà si ha de realitzar complements de formació. Això també succeirà si l'accés es realitza a través d'un Màster que no sigui de l'àmbit de l'Activitat Física i Esport.

La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar quin complement/s de formació es requereix/n en cadascun. Els complements podran ser cursos específics dels Màsters en Activitat Física i Esport que es realitzen en la Universitat de Lleida. També podran ser cursos de Màsters Universitaris oferts per altres Institucions que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

 

Criteris de selecció


Els criteris d'admissió, una vegada confirmats els requisits que per llei han de complir-se, són a penes existents. Aquesta actitud pretén precisament poder donar accés a persones provinents de diferents perfils de màsters universitaris. Serà a l'hora de realitzar totes les activitats formatives quan realment buscarem confirmar la consecució de les diferents competències d'aquests estudis per part de l'alumnat. És a dir, en el cas que comptem amb places disponibles, els criteris d'accés seran els exigits per llei i, de cara a donar per finalitzat l'accés, haurem d'assegurar que les competències hagin estat desenvolupades per tots, amb independència de la procedència.

La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció de l'alumnat. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts)
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts)
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premio fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

  Activitats Formatives

Núm. d'hores: 50 (25 presencials, 25 no presencials -de treball autònom i/o de tutorització-).

Tipologia: Formació teoricopràctica amb objectiu procedimental

Continguts:

 • Recursos o fonts d'informació: tipologies i usos
 • Cerques bibliogràfiques
 • Anàlisis i ús dels resultats
 • Gestió documental

Modalitat de la formació a atendre: Completa i parcial.

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant la present activitat formativa i la suma de les restants lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:  

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport. Capacitat i

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

(CDPf) Fer una crítica i defensa intel·lectual de solucions. Resultat Aprenentatge “a” (RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

Resultats Aprenentatge:

(RAd) Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, en el seu cas, amb una alta component de transferència de coneixement.

Competències Específiques:

(CE1): Capacitat per a dissenyar la metodologia i els procediments específics i adequats de la recerca científica en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport de cara a la consecució dels objectius de recerca pretesos.

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat durant el primer semestre després de la matriculació al programa, amb independència de la mena de matrícula. És necessari un mínim de 25 hores de formació presencial sent la distribució de les no presencials segons necessitats del doctorand.

Distribució de les hores:

 • 5h presencials: formació teòrica sobre cerca de fonts bibliogràfiques en bases de dades científiques rellevants.
 • 10h no presencials: formació pràctica procedimental sobre cerca de fonts bibliogràfiques en bases de dades científiques rellevants.
 • 5h presencials: 2h. per a la resolució de dubtes de l'alumnat sobre el procés previ i 3h per a la formació teòrica sobre anàlisi i ús dels resultats.
 • 10h no presencials: formació pràctica procedimental sobre anàlisi i ús dels resultats.
 • 10h presencials: resolució de dubtes de l'alumnat sobre el procés previ i 3h per a la formació teòrica sobre gestors documentals.
 • 5h no presencials: formació pràctica procedimental sobre gestió de documentació.
 • 5h presencials: resolució de dubtes de l'alumnat sobre el procés previ i tancament de l'activitat.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

La formació presencial es controla a partir de l'assistència així com de la participació activa.

Per a la formació no presencial es recorrerà a l'avaluació de les produccions presentades pel doctorand i la participació activa en les tutories:

 • Relació de fonts bibliogràfiques presentades d'acord amb els criteris científics i bibliomètrics requerides
 • Anàlisis i utilització buscada a aquesta relació d'acord amb criteris científics i d'adequació a l'objectiu marcat
 • Creació i gestió d'una base de dades personal a partir d'un gestor de referències bibliogràfiques

Idiomes:Català, castellà i anglès.

Nota: L'assistència a la formació presencial pot ser tant física com virtual.

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

- La formació presencial es controla a partir de l'assistència així com de la participació activa.

- Per a la formació no presencial es recorrerà a l'avaluació de les produccions presentades pel doctorand i la participació activa en les tutories:

 • Relació de fonts bibliogràfiques presentades d'acord amb els criteris científics i bibliomètrics requerits,
 • Anàlisis i utilització buscada a aquesta relació d'acord amb criteris científics i d'adequació a l'objectiu marcat.
 • Creació i gestió d'una base de dades personal a partir d'un gestor de referències bibliogràfiques

Actuacions de mobilitat:No hi ha mobilitat.

Núm. d'hores: 60

Tipologia: formació teoricopràctica variada tant científica com tecnològica

Continguts:  Les activitats contemplades en aquest apartat consisteixen en l'assistència i superació de jornades i cursos de formació relacionats amb l'àmbit d'estudi i recerca del programa de doctorat: aspectes metodològics, tecnològics, procedimentals, .

Aquesta oferta pot venir de:

 • El propi INEFC com a institució responsable del Programa de Doctorat: jornades i cursos de formació oferts al PDI i alumnat de tercer cicle.
 • L'ICE i el IRB de la UdL: cursos de formació oferts al PDI i alumnat de tercer cicle.
 • Altres institucions, universitats i/o centres de docència i recerca.

Donada la potencial varietat de possibilitats de jornades i cursos, la selecció d'aquestes ha de ser aprovada pel tutor i el director de la tesi doctoral els quals hauran de justificar la seva conveniència sota criteris de desenvolupament de competències, capacitats i destreses personals, i resultats d'aprenentatge necessaris per a l'elaboració i defensa de la tesi doctoral

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant l'assistència a seminaris, cursos i jornades bé acuradament seleccionats tant de formació com de mobilitat i després del vistiplau del seu tutor i director de tesi, sumarà aprenentatges que, al costat de la resta d'activitats formatives relacionades, permetran el desenvolupament de les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competència Específiques:

(CE3): Capacitat per a incorporar coneixements, instruments i tecnologies d'altres branques o àrees científiques en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE4): Capacitat per a col·laborar amb altres equips tant del propi àmbit com d'uns altres amb la finalitat d'enriquir els diferents àmbits i desenvolupar recerques interdisciplinàries.

Planificació temporal: Com a resulta obvi, la possibilitat de selecció concorde a la necessitat del doctorand fa imprevisible la previsió final dels cursos i les jornades de formació. Així les coses, resulta impossible una planificació tancada.

De totes maneres, seran obligatòries un mínim de 60h de formació les quals podran desenvolupar-se al llarg de tot el procés d'elaboració de la tesi doctoral. Es buscarà poder distribuir la formació de manera contínua intentant adequar els continguts de la formació a les necessitats del moment del procés de la tesi doctoral. D'altra banda, s'exigirà que un mínim de 20h de formació siguin rebudes en institucions externes a les del INEFC i de la UdL. Atès que la temporalització respectarà les necessitats del procés, no s'especifica cap diferent entre els tipus de matriculacions.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció: la formació presencial es controla a partir dels certificats d'assistència i aprofitament a les jornades i cursos.

Procediments d'avaluació de les competències, capacitats i destreses personals a haver desenvolupat amb l'activitat:Aquestes dependran dels resultats d'aprenentatge previstos en cadascun de les activitats de formació.

Idiomes: català, castellà i anglès

Nota: donada l'exigència que 20 de les 60h totals de la formació es realitzi en institucions externes, aquesta dedicació queda contemplada com de mobilitat

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció: la formació presencial es controla a partir dels certificats d'assistència i aprofitament a les jornades i cursos.

Actuacions de mobilitat: Donada l'exigència que 20 de les 60h totals de la formació es realitzi en institucions externes, aquesta dedicació queda contemplada com de mobilitat.

Núm. d'hores: 30 (20 presencials, 10 no presencials -de treball autònom i/o de tutorització-)

Tipologia: formació teoricopràctica amb objectiu tecnològic, científic i procedimental.

Continguts: Els responsables dels laboratoris i dels grups de recerca organitzaran tallers en els quals s'exposaran les línies i projectes de recerques que s'estiguin duent a terme. Així, es presentaran mètodes, procediments, tècniques, … relacionats amb temàtiques de:

 • Activitat física per a la salut i el benestar
 • Gestió esportiva
 • Dret esportiu
 • Educació física
 • Rendiment esportiu

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant l'assistència a les reunions organitzades dins de la present activitat formativa i la suma de les restants lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPa) Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(RAd) Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, en el seu cas, amb una alta component de transferència de coneixement.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAf) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupin a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tota mena de públics.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE1): Capacitat per a dissenyar la metodologia i els procediments específics i adequats de la recerca científica en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport de cara a la consecució dels objectius de recerca pretesos.

(CE4): Capacitat per a col·laborar amb altres equips tant del propi àmbit com d'uns altres amb la finalitat d'enriquir els diferents àmbits i desenvolupar recerques interdisciplinàries

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat. Els matriculats a temps complet assistiran a aquestes sessions durant els primers 2 anys els matriculats a temps parcial els 3 primers. És necessari un mínim de 20 hores de formació presencial sent la distribució de les no presencials segons necessitats del doctorand.

Distribució de les hores:

 • 20h presencials: formació teoricopràctica sobre mètodes, procediments i tècniques relacionats amb les diferents temàtiques treballades en els diferents laboratoris i grups de recerca. Es buscarà la presentació de pràctiques i de simulacions en contextos reals de recerca.
 • 10h no presencials: formació teòrica i aplicada mitjançant el relat dels components científics, tecnològics i procedimentals presentats en cada taller especificant també la valoració de l'aplicabilitat d'aquests en l'elaboració de la tesi doctoral.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

 • La formació presencial es controla a partir de l'assistència així com de la participació activa.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a l'avaluació de les produccions presentades per eldoctorando en format de relat de les accions presentades i de la valoració de l'aplicabilitat deéstas en el seu cas particular.

Idiomes: català, castellà i anglès

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció.

 • La formació presencial es controla a partir de l'assistència així com de la participació activa.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a l'avaluació de les produccions presentades pel doctorand en format de relat de les accions presentades i de la valoració de l'aplicabilitat d'aquestes en el seu cas particular.

Actuacions de mobilitat: No hi ha mobilitat.

Núm. d'hores: 35

 • Per als matriculats a temps complet: 35 hores (5 presencials, 30 no presencials -de treball autònom i/o de tutorització).
 • Per als matriculats a temps parcial: 57 hores (7 presencials, 50 no presencials -de treball autònom i/o de tutorització)

Tipologia: formació científica i procedimental

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant la present activitat formativa i la suma de les restants lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBc) Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original en els camps de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

(CDPf) Fer una crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAb) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAf) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupin a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tota mena de públics.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE1): Capacitat per a dissenyar la metodologia i els procediments específics i adequats de la recerca científica en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport de cara a la consecució dels objectius de recerca pretesos.

(CE2): Capacitat per a aplicar el projecte de recerca dissenyat aportant nou coneixement d'interès científic, tècnic, i/o social en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE3): Capacitat per a incorporar coneixements, instruments i tecnologies d'altres branques o àrees científiques en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE4): Capacitat per a col·laborar amb altres equips tant del propi àmbit com d'uns altres amb la finalitat d'enriquir els diferents àmbits i desenvolupar recerques interdisciplinàries.

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat, amb independència de la mena de matrícula. Una vegada a l'any,el doctorand haurà de presentar en sessió pública els resultats de la producció i les activitats formatives desenvolupades durant l'any precedent. Aquesta sessió tindrà lloc davant la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i serà oberta. Es recomanarà l'assistència a tots els restants doctorands del programa. Aquesta sessió de caràcter anual se celebrarà de manera ordinària al final de cada curs acadèmic (mes de juliol). No obstant això, per a aquells que no hagin superat els requisits exigits, podran celebrar-se uns altres amb caràcter extraordinari el mes de desembre. El nombre de sessions anuals dependrà del número total de matriculats en el Programa de Doctorat.

Distribució de les hores:

 • 5h o 7h (d'acord amb la mena de matriculació) presencials: és necessari al voltant de 1h30 per a la presentació i defensa anual del procés de formació doctoral. Per a cadascuna de les sessions, el doctorand disposarà d'entre 30 i 45 minuts per a la presentació i 45 minuts més per a la justificació i defensa de les preguntes que se li vagin plantejant per part de la Comissió Acadèmica.
 • 30h o 50h (d'acord amb la mena de matriculació) no presencials: la seva distribució es calcula a ordre de 10h de preparació per cadascuna de les sessions, segons necessitats del doctorand. Aquesta càrrega horària contempla tant el treball autònom com les tutories a celebrar amb el seu tutor i director de tesi. Els objectius de les tutories són tant la preparació de les memòries anuals a presentar a la Comissió Acadèmica com per a la preparació de les presentacions

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

 • La formació presencial es controla a partir de la presentació del procés anual i de la defensa realitzada arran de les preguntes de la Comissió Acadèmica.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a:
 • L'avaluació de les memòries anuals aportades pel doctorand en el moment de la presentació
 • Els informes elaborats pel tutor i el director de la tesi doctoral.

Idiomes: català, castellà i anglès

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció.

La formació presencial es controla a partir de la presentació del procés anual i de la defensa realitzada arran de les preguntes de la Comissió Acadèmica.

Per a la formació no presencial es recorrerà a:

 • L'avaluació de les memòries anuals aportades pel doctorand en el moment de la presentació,
 • Els informes elaborats pel tutor i el director de la tesi doctoral.

Actuacions de mobilitat: : No hi ha mobilitat.

Núm. d'hores: 20 (3 fòrums al llarg del període de formació)

Tipologia: formació científica i procedimental.

Continguts:  Amb l'autorització del seu tutor i director de tesi, el doctorand haurà de cobrir els següents continguts:

 • Assistència a i presentació d'una comunicació, preferiblement oral, en un fòrum científic nacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral.
 • Assistència a i presentació d'una comunicació, preferiblement oral i en anglès, en un fòrum científic internacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral

Modalitat de la formació a atendre:  completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant l'assistència i participació en fòrums científics i la suma de les restants activitats formatives lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBc) Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original en els camps de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPa) Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAb) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAf) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupin a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tota mena de públics.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE2): Capacitat per a aplicar el projecte de recerca dissenyat aportant nou coneixement d'interès científic, tècnic, i/o social en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE3): Capacitat per a incorporar coneixements, instruments i tecnologies d'altres branques o àrees científiques en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat, amb independència de la mena de matrícula: a partir de l'inici del segon any per als matriculats a temps complet i a partir del tercer per a aquells amb matriculació parcial i prèvia tramitació de la tesi. A partir de l'inici del segon any, el doctorand deurà:

 • Assistir a un fòrum científic nacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral.
 • Assistir a i presentar una comunicació, preferiblement oral, en un fòrum científic nacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral.
 • Assistir a i presentar una comunicació, preferiblement oral i en anglès, en un fòrum científic internacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral.

Encara no sent obligatori, es recomana que la seqüència de les 3 activitats sigui la presentada atès que està estructurada de menor a major dificultat. D'altra banda, aquesta activitat haurà de tenir lloc obligatòriament fora de la universitat del doctorand.

Distribució de les hores: Com a resulta obvi, la possibilitat de selecció concorde a la necessitat del doctorand fa imprevisible la previsió final de la distribució horària. De totes maneres, seran obligatòries un mínim de 2 comunicacions per a la preparació de les quals pot requerir-se una càrrega horària variable Atès que l'obligatorietat de les activitats és idèntica, no s'especifica cap diferent entre els tipus de matriculacions. De totes maneres, aquesta activitat formativa requerirà clarament d'una dedicació presencial als fòrums com de no presencial quant a les exigències de preparació de les comunicacions i a la necessitat d'un procés de tutorització per a la resolució de problemes, dubtes i guia.

Procediment de control i avaluació:

Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

 • La formació presencial es controla a partir de l'aportació els certificats d'assistència i de presentació de les comunicacions.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a la presentació de les produccions a les quals hagin donat lloc les comunicacions.

La relació de congressos els que podem suggerir dins d'aquesta activitat han de complir els següents indicadors de qualitat:

 • Qualitat informativa: identificació dels comitès d'organització i científic internacional, instruccions a autors, informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits.
 • Qualitat del procés de revisió: anonimat en la revisió.
 • Qualitat de difusió i visibilitat: inclusió en bases bibliogràfiques.
 • Qualitat del procés de celebració: periodicitat i regularitat.

Idiomes: català, castellà i anglès

Nota:  Donada l'exigència que aquesta activitat sigui realitzada sempre fora de la universitat d'origen, aquesta acció també és contemplada com de mobilitat

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

 • La formació presencial es controla a partir de l'aportació els certificats d'assistència i de presentació de les comunicacions.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a la presentació de les produccions a les quals hagin donat lloc les comunicacions.

La relació de congressos els que podem suggerir dins d'aquesta activitat han de complir els següents indicadors de qualitat:

 • Qualitat informativa: identificació dels comitès d'organització i científic internacional, instruccions a autors, informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits.
 • Qualitat del procés de revisió: anonimat en la revisió.
 • Qualitat de difusió i visibilitat: inclusió en bases bibliogràfiques.
 • Qualitat del procés de celebració: periodicitat i regularitat

Actuacions de mobilitat: Donada l'exigència que aquesta activitat sigui realitzada sempre fora de la universitat d'origen, aquesta acció també és contemplada com de mobilitat.

Núm. d'hores: 20

Tipologia: formació científica, tècnica i procedimental.

Continguts: Amb l'autorització del seu tutor i el director de tesi i de la Comissió Acadèmica, el doctorand haurà de realitzar almenys una estada en un centre de recerca avançat relacionat transversal i/o específicament amb la temàtica de la seva tesi doctoral.

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial.

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge:  El doctorand, mitjançant l'estada en un centre de recerca avançat i la suma de les restants activitats formatives lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBc) Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original en els camps de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPa) Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

(CDPf) Fer una crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAb) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(RAd) Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, en el seu cas, amb una alta component de transferència de coneixement. Resultat Aprenentatge “e” (Rau) Haver mostrat que són capaces de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAf) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupin a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tota mena de públics.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE2): Capacitat per a aplicar el projecte de recerca dissenyat aportant nou coneixement d'interès científic, tècnic, i/o social en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE3): Capacitat per a incorporar coneixements, instruments i tecnologies d'altres branques o àrees científiques en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE4): Capacitat per a col·laborar amb altres equips tant del propi àmbit com d'uns altres amb la finalitat d'enriquir els diferents àmbits i desenvolupar recerques interdisciplinàries.

Durada en dies: El doctorand haurà d'acreditar una estada mínima total de 3 setmanes.

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat, amb independència de la mena de matrícula: a partir de l'inici del segon any per als matriculats a temps complet i a partir del tercer per a aquells amb matriculació parcial i prèvia tramitació de la tesi. La quantitat d'estades pot variar entre 1 i 3. Tota estada ha de tenir una durada mínima ininterrompuda que dependrà de la mena de matriculació:

 • Matrícula a temps complet: mínim de 10 dies consecutius.
 • Matrícula a temps complet: mínim de 5 dies consecutius.

Distribució de les hores: Com a resulta obvi, la possibilitat d'aquesta distribució anirà concorde a les planificacions dels diferents centres de recerca que acullin al doctorand.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció. El control d'aquesta activitat serà dut a terme a partir de la memòria de les activitats realitzades en el lloc de destinació, signada pel responsable de l'acolliment i segellada pel centre receptor. Aquesta memòria també haurà de portar el vist-bo del tutor i el director de la tesi doctoral.

Idiomes: català, castellà i/o anglès, depenent del centre de recerca d'acolliment.

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció.

El control d'aquesta activitat serà dut a terme a partir de la memòria de les activitats realitzades en el lloc de destinació, signada pel responsable de l'acolliment i segellada pel centre receptor.

Aquesta memòria també haurà de portar el vist-bo del tutor i el director de la tesi doctoral.

Actuacions de mobilitat: No hi ha mobilitat.

Núm. d'hores: 20

Tipologia: formació científica, tècnica i procedimental

Continguts:

 • Redacció d'un paper relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de recerca
 • Remissió i seguiment de dita paper per a la seva publicació a una revista indexada del seu àmbit de coneixement, preferiblement en anglès.

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge:  El doctorand, mitjançant l'assistència elaboració i publicació de l'article i la suma de les restants activitats formatives lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBc) Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original en els camps de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPa) Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

(CDPf) Fer una crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAb) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(RAd) Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, en el seu cas, amb una alta component de transferència de coneixement.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE1): Capacitat per a dissenyar la metodologia i els procediments específics i adequats de la recerca científica en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport de cara a la consecució dels objectius de recerca pretesos.

(CE2): Capacitat per a aplicar el projecte de recerca dissenyat aportant nou coneixement d'interès científic, tècnic, i/o social en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport

Planificació temporal:  Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat, amb independència de la mena de matrícula: a partir de l'inici del segon any per als matriculats a temps complet i a partir del tercer per a aquells amb matriculació parcial i prèvia tramitació de la tesi. Sota la supervisió del tutor i el director de la tesi, el doctorand redactarà un paper relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de recerca. Abans de la seva remissió a la revista seleccionada, l'article haurà de ser presentat en l'AF5, Jornada Anual de Doctorands. Dit paper haurà de ser remès per a la seva publicació a una revista indexada del seu àmbit de coneixement, preferiblement en anglès.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció, el control i l'avaluació d'aquesta activitat serà dut a terme a partir de diverses possibilitats:

 • L'acceptació de l'article per a la seva publicació abans de la tramitació de la tesi.
 • Donades les possibilitats actuals de rebuig de la publicació per qüestió d'espai en algunes revistes indexades, es contempla la possibilitat de valorar positivament l'article depenent dels comentaris dels editors d'aquestes revistes. En aquest cas, els encarregats de valorar aquesta possibilitat serà la Comissió Acadèmica i previ vist-bo del tutor i el director de la tesi doctoral.

Les revistes han de ser revistes indexades amb índex de qualitat relatiu, o bé no indexades o sense índex de qualitat relatiu però que tinguin els següents indicadors de qualitat:

 • Avaluació prèvia externa per parells dels articles.
 • Existència d'un comitè científic internacional.
 • Alt percentatge d'articles d'autors no vinculats amb la institució editora.
 • Publicació exclusiva d'articles de recerca.
 • Presència en repertoris i butlletins bibliogràfics més vinculats a la seva especialitat.
 • Publicació d'articles en més d'una llengua.

En el cas del camp de Ciències Socials i Jurídiques els indicadors de qualitat que han de tenir-se en compte són:

 • Qualitat informativa: identificació dels comitès editorials i científics, instruccions a autors,informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits, traducció de sumaris, títols dels articles, paraules claus, resums en anglès i publicació de dades del procés editorial.
 • Qualitat del procés editorial: periodicitat, regularitat, arbitratge científic, revisors, anonimat en la revisió, instruccions per a la revisió, comunicació motivada de les decisions, consells deredacción i assessor.
 • Qualitat científica: percentatge i taxa d'acceptació d'articles de recerca.
 • Qualitat de difusió i visibilitat: inclusió en bases bibliogràfiques

Idiomes: castellà i català, encara que es recomana l'anglès

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció, el control i l'avaluació d'aquesta activitat serà dut a terme a partir de diverses possibilitats:

 • L'acceptació de l'article per a la seva publicació abans de la tramitació de la tesi.
 • Donades les possibilitats actuals de rebuig de la publicació per qüestió d'espai en algunes revistes indexades, es contempla la possibilitat de valorar positivament l'article depenent dels comentaris dels editors d'aquestes revistes. En aquest cas, els encarregats de valorar aquesta possibilitat serà la Comissió Acadèmica i previ vist-bo del tutor i el director de la tesi doctoral.

Les revistes han de ser revistes indexades amb índex de qualitat relatiu, o bé no indexades o sense índex de qualitat relatiu però que tinguin els següents indicadors de qualitat:

 • Avaluació prèvia externa per parells dels articles.
 • Existència d'un comitè científic internacional.
 • Alt percentatge d'articles d'autors no vinculats amb la institució editora.
 • Publicació exclusiva d'articles de recerca.
 • Presència en repertoris i butlletins bibliogràfics més vinculats a la seva especialitat.
 • Publicació d'articles en més d'una llengua.

En el cas del camp de Ciències Socials i Jurídiques els indicadors de qualitat que han de tenir-se en compte són:

 • Qualitat informativa: identificació dels comitès editorials i científics, instruccions a autors, informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits, traducció de sumaris, títols dels articles, paraules claus, resums en anglès i publicació de dades del procés editorial.
 • Qualitat del procés editorial: periodicitat, regularitat, arbitratge científic, revisors, anonimat en la revisió, instruccions per a la revisió, comunicació motivada de les decisions, consells de redacció i assessor.
 • Qualitat científica: percentatge i taxa d'acceptació d'articles de recerca.
 • Qualitat de difusió i visibilitat: inclusió en bases bibliogràfiques

Actuacions de mobilitat: No hi ha mobilitat.

  Línies de Recerca

 

- Estudis observacionals en esport
- Estudis observacionals en motricitat y dansa
- Habilitats comunicatives i d'intervenció en educació física

Descripció: El Laboratori d'Observació de la Motricitat (http://lom.observesport.com/), de l'INEFC de la Universitat de Lleida, se centra en l'aplicació de mètodes d'investigació tant d'Observació sistematitzades com de Dissenys Mixed Methods aplicats a l'Esport, la Motricitat, l'Activitat Física i la Dansa així com en la intervenció docent en el camp de l'Educació Física. S'han dissenyat programaris de categorització automatitzada que permeten la transformació de dades en diversos programes d'anàlisi existents com SAS, SPSS, SDIS-GSEQ, THEME. S'utilitzen programes específics per obtenir tant patrons temporals (T-patterns) com seqüencials de conductes observables. També s'apliquen diversos dissenys Mixed Method d'anàlisi integrada de dades quantitatives i qualitatives.

El grup està vinculat als projectes d'investigació liderats per Dra. M. Teresa Anguera (UB) següents: el projecte consolidat i finançat per l'AGAUR [referència 2009 SGR829]: Grup de Recerca i Innovació en Dissenys (GRID) de la UB i vinculat a la UdL, el projecte I+D del Ministeri d’Economia i Competitivitat [referència DEP2012-32124]: Observació de la interacció en esport i activitat física: Avenços tècnics i metodològics en registres automatitzats qualitatius-quantitatius.

Membres:

 • Dra. Marta Castañer Balcells
 • Dr. Oleguer Camerino Foguet
 • Dra. Carlota Torrents Martín
 • Dra. María Teresa Anguera Argilaga (Universidad de Barcelona)
 • Dr. Cristofol Salas Santandreu

- Jocs Esportius, emocions i benestar
- Jocs Esportius i cultura juvenil
- Jocs Esportius, educació, conflictes i diversitat cultural
- Jocs Esportius i conductes motrius en la competició

Descripció: El contingut d'aquestes línies dirigeix l'atenció cap a l'estudi de les pràctiques motrius en general, i dels jocs i esports en particular en diferents contextos:

La primera línia investiga la incidència de les diferents famílies de jocs esportius en el benestar emocional, considerant també la perspectiva de gènere.

La segona línia estudiades d'un punt de vista etnomotor (antropològic i a partir de la teoria de l'acció motriu) la relació entre els jocs i les cultures juvenils.

La tercera línia investiga l'aplicació del joc esportiu en el context educatiu, dirigit a dos camps d'aplicació: els conflictes i la diversitat cultural.

L'última línia pretén investigar les conductes motrius d'esportistes en diferents tipus d'esports i competicions.

Membres:

 • Dr. Pere Lavega Burgués
 • Dr. Carles Feixa Pàmpols
 • Dr. Fidel Molina Luque
 • Dr. Antoni Planas Anzano
 • Dra. Eloisa Lorente Catalán
 • Dr. Unai Sáez de Ocáriz Granja

- Dret en l'esport
- Gestió en l'esport

Descripció: Dins les línies d'investigació enfocades a la gestió esportiva i al dret de l'esport, desenvolupem aquest conjunt d'investigacions que des d'una òptica social analitzen els fenòmens de l'organització de l'esport en els contextos de les administracions públiques, de les entitats associatives i de les entitats comercials que fomenten i gestionen les activitats esportives i les instal·lacions esportives.

La incidència normativa en els aspectes organitzatius, de disciplina esportiva, de dopatge i de l'esport professional, tant en el context autonòmic, com nacional i internacional, són el principal focus d'estudi d'aquestes línies d'investigació.

Membres:

 • Dr. Andreu Camps Povill
 • Dr. Iñaki Agirreazkuenaga (Universidad País Vasco)
 • Dr. Miguel García Conlledo (Universidad de León)
 • Dr. Ramón Terol Gómez (Universidad de Alicante)
 • Dr. José Luis Carretero Lestón (Universidad de Málaga)
 • Dra. Estela Inés Farías Torbidoni
 • Dr. Vicente Javaloyes Sanchís

- Resposta d'inflamació i estrès oxidatiu en la resposta a l'exercici físic
- Activitat física i salut; programes de promoció i intervenció
- Valoració de l'adaptació biològica a l'esforç i de la condició física
- Cinesiologia
- Lesió esportiva i reeducació funcional

Descripció: Aquestes línies d'investigació van encaminades a la caracterització, des d'una vessant holística, els efectes de l'activitat física sobre la salut. Inclouen avaluació des d'una perspectiva molecular (resposta inflamatòria, adaptació biològica. Estrès oxidatiu, fisiològica (kinesiologia) de la resposta a l'activitat física. Això emfatitza encaminant els seus efectes positius sobre la salut, amb eines  poblacionals, i amb aspectes de personalització de la resposta a l'alteració funcional (lesió esportiva). 

Per altra banda, el grup també busca dissenyar programes d'activitat fisicoesportiva que facilitin la iniciació i el manteniment o l'adherència a aquests amb la finalitat que les persones puguin arribar a assolir els efectes saludables derivades d'una pràctica física habitual. La possibilitat de comptar amb experts en cadascun dels àmbits, conjuntament amb els equipaments de laboratori punters, configura una oportunitat única per a l'estudi, des d'una perspectiva bioquímica, fisiològica i fisiopatològica, de l'activitat física i els seus efectes en la salut humana.

Membres:

 • Dr. Manuel Portero Otín
 • Dr. Antoni Planas Anzano
 • Dra. Assumpta Ensenyat Solé
 • Dr. David Carreras Villanova
 • Dr. Francisco Corbí Soler
 • Dr. Joan Prat Corominas
 • Dr. Joaquín Reverter Masià
 • Dra. Miriam Guerra (Universitat Blanquerna)
 • Dra. Rosa Angulo (INEFC– Universitat de Barcelona)
 • Dr. Rosa Rodríguez Arregi
 • Dr. Xavier Peirau Terés

Durant l'any 2020 no hi ha hagut cap procés electoral a la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat

   Darrera modificació: