Coordinació del programa de doctorat

Dr Manuel Portero Otín 
portero@mex.udl.cat
C. de Montserrat Roig, 2
E-25008 Lleida
Tel 973702437

Contacte administratiu

Àrea de Recerca
Sra.Montserrat Sanmartí Vilella
INEFC
Pda. Caparrella, s / n
25192 Lleida
Tel: 973272022 Ext: 250
msanmarti@gencat.cat

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinadora:

 • Dr Manuel Portero Otín

3 membres:

 • Dr Andreu Camps Povill
 • Dra Marta Castañer Balcells
 • Dr Pere Lavega Burgués

1 investigador/a en formació:

 • Àngel Ric Díez

Básiques

1Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
2Capacitat de concebredissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
4Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
5Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
6Capacitat de fomentaren contextos acadèmics i professionalsl'avenç científictecnològicsocialartístic o cultural dinsd'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
2Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
3Dissenyarcrear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
4Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
5Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
6La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

En el següent document trobareu quines son i com s'estructuren les activitats formatives dels estudiants de doctorat:

Activitats formatives de doctorat

- Estudis observacionals en esport
- Estudis observacionals en motricitat i dansa.
- Habilitats comunicatives i d'intervenció en educació física.

 • Dra. Marta Castañer i Balcells
 • Dr. Oleguer Camerino Foguet
 • Dra. Carlota Torrents Martín
 • Dra. María Teresa Anguera Argilaga (Universidad de Barcelona)
 • Dr. Cristofol Salas

El Laboratori d'Observació de la Motricitat (http://lom.observesport.com/), l'INEFC de la Universitat de Lleida, se centra en l'aplicació de mètodes d'investigació tant d'Observació sistematitzades com de Dissenys MixedMethods aplicats a l'Esport, la Motricitat, l'Activitat Física i la

Dansa així com en la intervenció docent en el camp de l'Educació Física. S'han dissenyat programaris de categorització automatitzada que permeten la transformació de dades en diversos programes d'anàlisi existents com SAS, SPSS, SDIS-GSEQ, THEME. S'utilitzen programesespecífics per obtenir tant patrons temporals (T-patterns) com seqüencials de conductes observables. Tambés'apliquen diversos dissenys Mixed Method d'anàlisi integrat de dades quantitatives i qualitatives.

El grup està vinculat als projectes d'investigació liderats per Dra. M. Teresa Anguera (UB) següents: el projecteconsolidat i finançat per l'AGAUR [referència 2009 SGR829]: Grup de Recerca i Innovació en Dissenys (GRID) de la UB i vinculat a la UdL, el projecte I + D del Ministeri de Economia i Competitivitat [referència DEP2012-32124]:Observació de la interacció en esport i activitat física: Avenços tècnics i metodològics en registres automatitzatsqualitatius-quantitatius.

- Jocs Esportius, emocions i benestar
- Jocs Esportius i cultura juvenil
- Jocs Esportius, educació, conflictes i diversitat cultural
- Jocs Esportius i conductes motrius en la competició

 • Dr. Pere Lavega Burgués
 • Dr. Carles Feixa Pampols
 • Dr. Fidel Molina Luque
 • Dr. Antoni Planas Anzano
 • Dra. Eloisa Lorente Catalán
 • Dr. Unai Sáez de Ocáriz Granja

El contingut d'aquesta línia dirigeix l'atenció cap a l'estudi de les pràctiques motrius en general, i dels jocs iesports en particular en diferents contextos:

Un primer àmbit investiga la incidència de les diferents famílies de jocs esportius en el benestar emocional, considerant també la perspectiva de gènere.

Un segon àmbit estudiades d'un punt de vista etnomotor (antropològic ia partir de la teoria de l'acció motriu) la relació entre els jocs i lescultures juvenils.

El tercer àmbit investiga l'aplicació del joc esportiu en el context educatiu, dirigit a dos campsd'aplicació: els conflictes i la diversitat cultural.

L'últim àmbit pretén investigar les conductes motrius d'esportistesen diferents tipus d'esports i competicions.

- Dret en l'esport
- Gestió en l'esport
ca.

 • Dr. Andreu Camps
 • Dr. Iñaki Agirreazkuenaga (Universidad País Vasco)
 • Dr. Miguel García Conlledo (Universidad de León)
 • Dr. Ramón Terol (Universidad de Alicante)
 • Dr. José Luis Carretero (Universidad de Málaga)
 • Dra. Estela Inés Farías Torbidoni- (INEFC- UdL)
 • Dr. Vicente Javaloyes Sanchís- (INEFC-UdL)

Dins la línia d'investigació enfocada a la gestió esportiva i al dret de l'esport, desenvolupem aquest conjuntd'investigacions que des d'una òptica social analitzen els fenòmens de l'organització de l'esport en els contextosde les administracions públiques, de les entitats associatives i de les entitats comercials que fomenten igestionen les activitats esportives i les instal · lacions esportives.

La incidència normativa en els aspectesorganitzatius, de disciplina esportiva, de dopatge i de l'esport professional, tant en el context autonòmic, com nacional i internacional, són el principal focus d'estudi d'aquesta línia d'investigació.

- Resposta d'inflamació i estrès oxidatiu en la resposta a l'exercici físic
- Activitat física i salut; programes de promoció i intervenció
- Valoració de l'adaptació biològica a l'esforç i de la condició física
- Cinesiologia
- Lesió esportiva i reeducació funcional

 • Dr. Manuel Portero 
 • Dr. Antoni Planas 
 • Dra. Assumpta Ensenyat
 • Dr. David Carreras
 • Dr. Francesc Corbí
 • Dr.Joan Prat
 • Dr. Joaquín Reverter
 • Dra. Miriam Guerra (Universitat Blanquerna)
 • Dra. Rosa Angulo (Inefc – Universitat de Barcelona)
 • Dra. Rosa Rodríguez
 • Dr. Xavier Peirau

Aquesta línia d'investigació va encaminada a la caracterització, des d'una vessant holística, els efectes de l'activitat física sobre la salut. Inclou avaluació des d'una perspectiva molecular (resposta inflamatòria, adaptacióbiològica, estrès oxidatiu), fisiològica (kinesiologia) de la resposta a l'activitat física. Això emfatitza encaminant els seus efectes positius sobre la salut, amb eines poblacionals, i amb aspectes de personalització de la resposta a l'alteració funcional (lesió esportiva). 

Per altra banda, el grup també busca dissenyar programes d'activitatfisicoesportiva que facilitin la iniciació i el manteniment o l'adherència a aquests amb la finalitat que lespersones puguin arribar a assolir els efectes saludables derivades d'una pràctica física habitual. La possibilitatde comptar amb experts en cadascun dels àmbits, conjuntament amb els equipaments de laboratori punters,configura una oportunitat única per a l'estudi, des d'una perspectiva bioquímica, fisiològica i fisiopatològica, de l'activitat física i els seus efectes en la salut humana.