Informació general del programa de doctorat interuniversitari

Universitat coordinadora del programa : Universitat de Vic (UVic)

Responsable del programa de doctorat a la UdL

Dr. Fidel Molina Luque  
molina@geosoc.udl.cat  
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 
Av. de l'Estudi General, 4 
E-25001 Lleida 
Tel. +34 973 703378

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/