MATRÍCULA A TEMPS COMPLET / A TEMPS PARCIAL

 Descarregar Pdf

Acord del 5 de desembre de 2018, del Comitè de direcció de l’Escola de Doctorat respecte de la dedicació a temps complet o a temps parcial de l’investigador o investigadora en formació: 

  • Per defecte, tots/es els doctorands/es de nou accés es matricularan a temps complet. Aquells/es que vulguin matricular-se a temps parcial ho hauran d'indicar al document de sol·licitud d'admissió. Els doctorands/es de la resta de cursos podran sol·licitar el canvi de dedicació a la comissió acadèmica,  en els terminis establerts per a cada curs acadèmic. La comissió haurà de resoldre d’acord amb les competències que li atorga l’article 17.8. del Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la UdL (Acord núm. 104/2012 del Consell de Govern de 30 de maig de 2012) i en funció del que estableix l’Article 13 de la Normativa de doctorat, sobre la durada dels estudis de doctorat. Els/les doctorands/es estan sotmesos a la normativa de permanència establerta a l’Article 13 de la Normativa de doctorat. 
  • Es matricularà d’ofici a temps complet a tots aquells investigadors/es en formació que disposin d’un contracte predoctoral. En cap cas, però, es vincularà el contracte que pugui tenir el doctorand/a a la duració dels seus estudis de doctorat. Un cop superat els tres anys de tesi, tot i que el seu contracte encara no hagi finalitzat, hauran de sol·licitar la pròrroga ordinària per a la finalització del doctorat.

SOL·LICITUD DE CANVI DE DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL O TEMPS COMPLET (Termini per a presentar la sol·licitud: des del 2 de maig fins el 15 de juliol. Si la resolució és favorable els efectes són del curs següent).  

Instruccions per a la presentació de les sol·licituds:

Una vegada emplenades, les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica: "instància genèrica". Us heu d'identificar amb el certificat digital de la UdL, o bé, amb l'usuari i contrassenya amb què accediu al campus virtual. Haureu d'adjuntar directament la sol·licitud emplenada, a la qual també hi podreu adjuntar altres documents pdf, si és necesari. Aquesta sol·licitud haurà d'estar signada digitalment pel vostre director/a de tesi, autoritzant la petició.

Heu de dirigir la sol·licitud a l'Escola de Doctorat i emplenar tots els camps del formulari de registre de la seu electrònica. Finalment, heu de prèmer el botó "Registre i signatura" (el document quedarà signat de forma automàtica pel doctorand/a).